4/B Sözleşmeli Memurların Rapor Kesintisi Programı

Sözleşmeli 4/B Sözleşmeli Memurların Rapor Kesintisi Programı 2018/09

Sadece - Özel Üyeler - İndirebilir.
Arkadaşlar bilindiği üzere,

06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan,
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 10. Maddesinde;
"Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere (Danıştay Onikinci Dairesinin 11/03/2013 tarihli ve E:2009/3956, K:2013/1443 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bu karar, Danıştay İdari Dava Daireleri
Kurulunun 26/10/2015 tarihli ve E:2013/1713, K:2015/3762 sayılı kararı ile onanmıştır.)
ücretli hastalık izni verilebilir.

Hastalık sebebiyle, Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür." hükmü,


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici İş Göremezlik Ödeneği Başlıklı 18. Maddesinin (b) bendinde,
"4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5. madde kapsamındaki sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için... Geçici iş göremezlik ödeneği verilir." hükmü ile,


12/05/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Ödenmesi Başlıklı 40. Maddesinde de,
"İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde, verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde Kanunun 17. maddesine göre hesaplanacak günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde üçte ikisidir." hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümlere istinaden,
4/B Sözleşmeli Memurların rapor alması durumunda

1-) Maaşlarından herhangi bir kesinti olmaması gerektiğinden, E-Viziteden onayladığınız raporlarda SGK tarafından yatırılan ücret kadar bir kesintinin yapılması gerekir.

2-) Kesintiyi yapabilmeniz için memurun bir yıl içinde en az 90 gün sigorta primlerinin bulunması gerekir. Aksi halde yapacağınız rapor kesintileri SGK tarafından yatırılmayabilir. Bu durumda hak kaybı olmaması adına yeni başlayan memurlar var ise, 3 Aylık sigorta primlerini yatırmadığınız sürece kesinti yapmamanız daha doğru olacaktır.

3-) SGK, alınan raporların ilk 2 gününün ücretini ödemediği için, yapacağınız kesintileri -2 gün olarak hesaplamanız gerekir.
Yani 10 gün rapor alan bir sözleşmeli memurun maaşından 8 günlük rapor ücreti kesilir.

4-) 4/B Sözleşmeli Memurlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi oldukları için, rapor alsalar dahi gerek primlerinin gerekse de bildirgelerinin tam olarak ödenmesi gerekir.

SGK ile yaptığımız görüşmeler sonucunda tüm bu konuları bağlayıcı olan ve bu hükümlere istinaden hazırlamış olduğumuz Sözleşmeli Memurların Rapor Kesintisi Programını ekte sunuyorum.

Kolay gelsin.

1641085242881.png
  • Beğen
Tepkiler: eneseymenkarsli
Yazar
Gökhan Bey
İndirilme
60
Görüntüleme
1,369
İlk yayınlama
Son güncelleme
Değerlendirme
0.00 yıldız 0 değerlendirme
Geri
Üst Alt