Geliştirme Ödeneği Hesaplama Programı | Tam & Fark

Diğer Programlar Geliştirme Ödeneği Hesaplama Programı | Tam & Fark V3

Sadece - Özel Üyeler - İndirebilir.
Madde 2 - Geliştirme ödeneği;
a) Bu ödeneğin verilmesi öngörülen yerlerdeki yükseköğretim kurumlarına ait öğretim elemanı kadrosuna atanarak, atandığı yükseköğretim kurumunda fiilen çalışanlara,
b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35 inci maddesi ve 40 ıncı maddesinin (b) fıkrası ile 41 inci maddesi uyarınca diğer yükseköğretim kurumlarında görevlendirilenlere,
c) Kadrosu başka bir yükseköğretim kurumunda olmakla birlikte, geliştirme ödeneği verilmesi öngörülen yerlerdeki yükseköğretim kurumlarına rektör veya dekan olarak usulüne uygun şekilde atananlara,
d) (25/2/2009 tarihli ve 2009/14736 sayılı BKK ile eklenen bent) 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca gerçekleştirilen yurtiçi öğretim elemanı ve öğrenci değişim programlarına bir yarıyıldan az olmamak üzere katılan öğretim üyelerine,[Alta eklenmiştir]
görevin yapıldığı yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yerler için bu Karara ekli cetvelde öngörülen oranlar üzerinden fiilen görev yaptıkları sürece ödenir.
2547 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin (a) fıkrasına dayanılarak yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanlarına, kadrolarının yer aldığı yükseköğretim kurumunun bulunduğu yerler için ekli cetvelde öngörülen oranlar üzerinden geliştirme ödeneği ödenir.
Bu Karara ekli cetvelde geliştirme ödeneği ödenmesi öngörülen yerlerde yeni kurulan yükseköğretim kurumlarının fiilen eğitim-öğretim faaliyetine başlamamış olması durumunda bu yerlerdeki yükseköğretim kurumları için belirlenmiş geliştirme ödeneği, söz konusu yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretime başlaması konusunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından izin verilmiş olması kaydıyla ve fiilen eğitim-öğretime başlanıncaya kadar sadece rektör, dekan, yüksekokul müdürü, enstitü müdürü ve konservatuar müdürü olarak atanmış öğretim elemanlarına ödenir.
Madde 3 - Geliştirme ödeneği, çalışmayı izleyen aybaşında ödenir. Bu ödeneğe, ödeneğin verilmesi gereken yükseköğretim kurumlarında fiilen göreve başlanıldığı tarihten itibaren hak kazanılır. Görevden ayrılma halinde, o ay içinde çalışılan günler itibarıyla hesap edilerek ödenir. Daha yüksek veya daha düşük geliştirme ödeneğine hak kazanacak şekilde görev yerleri değişenler hakkında da aynı usule göre işlem yapılır.
Madde 4 - Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent ve Araştırma Görevlisi dışındaki kadrolara atanmış öğretim elemanlarına, bu Karar hükümlerine göre hesaplanacak geliştirme ödeneği miktarının yarısı ödenir.
Madde 5 – Geliştirme ödeneği, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre öğretim elemanlarının döner sermaye gelirlerinden alabilecekleri payın tespitinde dikkate alınmaz.
Madde 6 - Geliştirme ödeneğinden yararlanabilmek için görevin ilgili yükseköğretim kurumlarında fiilen yapılması şarttır.
Ancak;
a) Yıllık izin süresince,
b) Bir takvim yılında toplam 15 günü aşmayan mazeret izni süresince,
c) Hastalık izni kullanılması, tedavi kurum veya kuruluşlarında yatmak suretiyle tedavi görülmesi ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 20 nci maddesine göre refakatçi izni verilmesi hallerinde (ancak, bu bent uyarınca ödenecek geliştirme ödeneğinin toplam süresi, her ne suretle olursa olsun bir takvim yılı içinde 30 günü geçemez),
d) 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile mevzuatı uyarınca yurt içi veya yurt dışında geçici görevlendirme sebebiyle ayrılmalarda 15 güne kadar olan süreler için (ancak, bu bent uyarınca ödenecek geliştirme ödeneğinin toplam süresi, her ne suretle olursa olsun bir takvim yılı içinde 30 günü geçemez),
e) (21/6/2006 tarihli ve 2006/10645 sayılı BKK ile eklenen bent) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 35 inci maddesinde belirtilen işlerde görev alınması halinde, bu işlerde görev yapılan süreler için,[1]
fiilen çalışma şartı aranmaz.
Madde 7 - Geliştirme ödeneği;
a) 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesine göre lisansüstü eğitim-öğretim için yurt dışına gönderilenlere,
b) 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre görevlendirilenlere,
c) Özel kanunlardaki hükümlere dayanılarak yükseköğretim kurumları dışında görevlendirilenlere,
d) Kısmi statüde çalışanlara,
ödenmez.
Madde 8 - Bu Kararın yayımı tarihinden sonra;
a) İl belediyelerinin büyükşehir belediyesine dönüştürülmesi halinde, büyükşehir belediyesi sınırlarına dahil olan veya bu sınırlar içerisinde yeni kurulan ilçelerdeki yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına, değişikliği takip eden aybaşından itibaren verilecek geliştirme ödeneği için, ekli cetvelde büyükşehir belediyesine dönüştürülmeden önceki yerleşim yerleri için belirlenen oranlar esas alınır.
b) Karara ekli cetveldeki mevcut büyükşehir belediyesi sınırlarına katılan yerleşim yerlerindeki yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanları ile bu Kararın yayımından önce 10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince büyükşehir belediyesi sınırlarına katılmış olan yerleşim yerlerindeki yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına ödenecek geliştirme ödeneğinde, katıldığı büyükşehir için belirlenen oran dikkate alınmaksızın ekli cetvelde bu yerleşim yerleri için belirlenmiş oranlar esas alınır.
c) Ekli cetvelde yer alan ilçelerin il’e dönüştürülmesi veya ilçelerin bağlı olduğu illerin değişmesi, yeni ilçelerin kurulması veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki yerleşim yerlerinin büyükşehir belediyesi sınırları dışına çıkarılması ya da cetvelde yer alan yerleşim yerlerinde bu maddede sayılan hallerin dışında herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu yerleşim yerlerindeki yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına geliştirme ödeneği ödenip ödenmemesi ile ödenecekse hangi oranlar üzerinden ödeme yapılacağına söz konusu değişikliğin ilgili olduğu önceki ve/veya yeni il kapsamındaki yerleşim yerleri için öngörülen en yüksek oranı geçmemek üzere ve emsali yerleşim yerleri dikkate alınmak suretiyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığı tarafından karar verilir. Bu şekilde belirlenen geliştirme ödeneği net tutarının, aynı yerdeki aynı yükseköğretim kurumunda aylık derece ve kademesi ile unvanı itibarıyla aynı durumda bulunan bir öğretim elemanına bu Karar hükümlerine göre değişiklikten önce belirlenmiş olan oranlar ve değişiklik tarihinde uygulanan memur aylık katsayısı esas alınarak hesaplanan aylık geliştirme ödeneği net tutarından az olması halinde, bu farkın; değişikliğin yapıldığı takvim yılı içerisinde yapılacak ödemelerde %100’ü, izleyen ilk yıl içerisinde yapılacak ödemelerde %75’i, izleyen ikinci yıl içerisinde yapılacak ödemelerde %50’si, izleyen üçüncü yıl içerisinde yapılacak ödemelerde ise %25’i damga
vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenmeye devam olunur. Ancak bu şekilde yapılacak fark ödemesi, 9 uncu ve geçici 2 nci maddede belirtilen süreleri hiçbir şekilde aşamaz.
Madde 9 – Bu Kararın yürürlük tarihinden sonra fiilen eğitim-öğretime başlayan yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına ödenen geliştirme ödeneğine, fiilen eğitim-öğretim faaliyetine başlanıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren onbeşinci yılın sonunda son verilir.
Madde 10 - Bu Kararın uygulanmasında oluşacak tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Madde 11 – Bu Kararın yayımını takip eden aybaşında, 18/1/1995 tarihli ve 95/6509 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan “Geliştirme Ödeneğinin Ödenmesine Dair Karar” yürürlükten kalkar.
Geçici Madde 1 - Bu Karar uyarınca aylık olarak ödenecek geliştirme ödeneği net tutarının, aynı yerdeki aynı yükseköğretim kurumunda aylık derece ve kademesi ile unvanı itibarıyla aynı durumda bulunan bir öğretim elemanına 18/1/1995 tarihli ve 95/6509 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan “Geliştirme Ödeneğinin Ödenmesine Dair Karar” hükümleri ve 15/1/2005 tarihinde geçerli olan memur aylık katsayısı esas alınarak hesaplanan aylık geliştirme ödeneği net tutarından az olması halinde, bu farkın; 2005 ve 2006 yılı içerisinde yapılacak ödemelerde %100’ü, 2007 yılı içerisinde yapılacak ödemelerde %75’i, 2008 yılı içerisinde yapılacak ödemelerde %50’si, 2009 yılı içerisinde yapılacak ödemelerde ise %25’i damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenmeye devam olunur.
Geçici Madde 2 - Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ekli cetvelde belirtilen yerlerde eğitim-öğretime devam eden yükseköğretim kurumları ile bu yükseköğretim kurumlarından Kararın yürürlük tarihinden sonra yerleşim yerleri değişen yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına, geliştirme ödeneği ödenmesine 15/12/2014 tarihinde son verilir. Ancak, anılan tarih itibarıyla fiilen eğitim-öğretime başlanıldığı tarihten itibaren onbeş yılı doldurmayan yükseköğretim kurumlarında, onbeşinci yılın sonuna kadar bu ödeneğin ödenmesine devam edilir.
Madde 12 - Bu Karar hükümleri; 18/1/1995 tarihli ve 95/6509 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirleme yapılmamış yükseköğretim kurumları için 15/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer yükseköğretim kurumları için yayımını takip eden aybaşında yürürlüğe girer.
Madde 13 - Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


15 Mart 2009 PAZAR - Sayı : 27170 Değişiklik

Karar Sayısı : 2009/14736

Ekli “Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 17/2/2009 tarihli ve 1710 sayılı yazısı üzerine, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/2/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.
GELİŞTİRME ÖDENEĞİ ÖDENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1 – 4/4/2005 tarihli ve 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı Kararın ekinde yer alan Geliştirme Ödeneği Cetvelinin bazı illere ilişkin kısımları ekli cetvelde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

“d) 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca gerçekleştirilen yurtiçi öğrenci değişim programlarına bir yarıyıldan az olmamak üzere katılan öğretim üyelerine,”

MADDE 2 – Bu Karar hükümleri, yayımını izleyen ayın 15’inden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Genişletmek için tıkla ...

Hesaplama Formülü:
Geliştirme ödeneği Hesaplama Usulü:
(D/K Gösterge Puanı X Ek Gösterge Puanı ) X Maaş Katsayısı X Geliştirme Ödeneği Oranı

Program 14 yada 17 Günlük Fark hesaplaması yapabilmektedir.


1641409621251.png

1641409608371.png
Yazar
Halil Tuğrul SÜMER
İndirilme
10
Görüntüleme
908
İlk yayınlama
Son güncelleme
Değerlendirme
0.00 yıldız 0 değerlendirme

Halil Tuğrul SÜMER ait diğer kaynakar

Geri
Üst Alt